Zaposleni

Prepoznavanje opasnosti za koje postoji verovatnoća da će se zaposleni suočavati predstavlja ključnu komponentu kompanijske strategije u vezi sa zaštitom bezbednosti i zdravlja na radu.

Zbog toga kompanija blisko sarađuje sa specijalizovanim agencijama. Nalazi analiza profesionalnih rizika se koriste za umanjivanje i/ili, kada je moguće, eliminisanje potencijalnih pretnji po bezbednost.  Isto tako, radnici se stalno obaveštavaju, obučavaju i opremaju svim neophodnim sredstvima za rešavanje rizičnih situacija sa kojima mogu da se suoče na radnom mestu.