Kompanijska politika

INOS BALKAN prepoznaje potrebu za razvojem i usvajanjem proizvodnih procesa koji čuvaju životnu sredinu u okviru održivog ekonomskog okruženja u skladu sa prirodom i uz poštovanje prema ljudima.

Prateći put održivog razvoja, svojim pristupom kvalitetu i upravljanju životnom sredinom i strogo definisanim procesima koji obezbeđuju garancije, ovo preduzeće ulaže velike napore da osigura poslovanje koje se odvija bez prekida. Krajnji cilj rukovodstva je težnja ka stalnom unapređivanju kvaliteta proizvoda u kombinaciji sa razumnim i umerenim korišćenjem prirodnih resursa, kao i smanjivanjem nepovoljnih uticaja aktivnosti kompanije na životnu sredinu.

Glavna načela kompanijske politike zaštite životne sredine i kvaliteta su: 

  • Efikasno praćenje relevantnih zakonskih propisa i njihova primena u svim područjima poslovnih aktivnosti
  • Stalno unapređivanje internih sistema poslovanja
  • Uspostavljanje eksternih kanala komunikacije na svim nivoima u cilju jasnog prikazivanja kriterijuma trećih lica (klijenata, dobavljača, državne uprave i drugih subjekata) i kompanijske politike u vezi sa ispunjavanjem istih
  • Obučavanje, edukacija i adekvatno korišćenje raspoloživih kadrova
  • Kao sastavni deo procesa stalnog unapređivanja, rukovodstvo preduzeća postavlja ciljeve u pogledu politike kvaliteta i zaštite životne sredine u okviru opšteg razvoja poslovanja. Ova načela se revidiraju na godišnjem nivou u pogledu implementacije, a nova ili dopunjena načela se odobravaju u zavisnosti od dominantnih uslova u pojedinačnim oblastima delovanja.